fbpx
Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת

הדרך לביטחון עיסקי ברשת

כל עסק וארגון חשופים לאיומי הסייבר ועתידים להתמודד עם
השלכות הכלכליות והמשפטיות של הסיכון. פוליסת סייבר מבית ק.ש. חתמים מיועדת לכל בית עסק או ארגון, בכל סדר גודל בגבולות אחריות משתנים.

שמונת הכיסויים הנכללים בפוליסת סייבר ק.ש.:

Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת
תגובה לאירוע
כיסוי לתגובה וניהול אירוע סייבר עבור שירותי מומחה מחשבים, שירותים משפטיים, מוקד טלפוני, שירות ניטור אשראי וניטור זהות.
Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת
אבטחת מידע
כיסוי לאבטחת מידע צד א'
Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת
כיסוי קנסות
כיסוי לקנסות, הוצאות ועלויות של תקני PCI
Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת
סחיטה
כיסוי כנגד סחיטת סייבר
Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת
הגנה על פרטיות
אובדן תוצאתי צד ג' כיסוי בגין אבטחת מידע והגנה על פרטיות - כולל גניבה או גילוי של מידע פרטי, שינוי, השחתה, השמדה, מחיקה או נזק למאגר הנתונים.
Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת
אבטחת תוכן
כיסוי לאבטחת תוכן מדיה ואתר אינטרנט, כולל פיצויים והוצאות תביעה.
Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת
הוצאות תביעה
כיסוי הוצאות תביעה ותשלום עונשי בהליך רגולטורי
Cyber Kesh - סייבר ק.ש. - הדרך לביטחון עיסקי ברשת
המשכיות עסקים
Business Interruption - אובדן תוצאתי לצד א' בגבולות אחריות.

לקוחות ק.ש. חתמים זכאים לבדיקת .C.T.R.A המאבחנת את הגנות הסייבר של בית העסק